بایگانی

Posts Tagged ‘ماشین اصلاح’

ماشین اصلاح بابام


شما یادتون نمیاد اون زمونا که میخواستیم بریم مدرسه باید موهامون رو با شماره 4 کوتاه میکردیم و داشتن موهای بلند برا مدیران و معلمین تابو بود و نمی تونستن با موی بلند کنار بیان . پدرمن هم یکی از این ماشین اصلاحهای دستی داشت که  با اون موهام رو کوتاه میکرد . یادمه که چند تا از دندوناش شکسته  بود , همین مسئله  مباعث میشد موها رو بکشه ! هیچ وقت دردش رو از یاد نمیبرم و بدتر از دردش این بود که با سر کچل جلوی دخترا چی زجری میکشیدم . . .

Advertisements