بایگانی

Posts Tagged ‘الهیه’

الهیه تهران 60 سال پیش

10 فوریه 2008 7 دیدگاه

elahieh-1326.jpg

نام قدیم الهیه خور آذین متعلق به عزه الدوله – همسر امین الدوله بوده است . پس از اینکه میرزا جعفر حکیم الهی این اراضی را خرید و در آن مکان به آبادانی پرداخت ، آن را الهیه خواندند . در زمان ناصرالدین شاه یک کارخانه کبریت سازی در این محله دایر بوده که از کوشش های میرزا علی خان امین الدوله ، صدر اعظم با تدبیر عصر قاجار بوده است . باغ های الهیه در اوج زیبایی و طراوت قرار داشت از جمله باغ های معروف و بزرگ الهیه می توان باغهای شرکت نفت و باغ سفارت آلمان را نام برد .

منبع : نشریه جغرافیایی شهرنگار ، صفحه52

Advertisements